Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Het wettelijk recht op waardeoverdracht

Het wettelijk recht op waardeoverdracht is ingewikkeld en heeft zijn nut verloren. Staatssecretaris Klijnsma heeft hier eens kritisch naar gekeken. Zij informeerde op 20 januari 2014 de Tweede Kamer over de aanpassing van de wettelijke regeling over waardeoverdracht en haar tijdsplan.
Een heroverweging van het recht op individuele waardeoverdracht
Het wettelijk recht op individuele waardeoverdracht stamt uit de tijd dat de eindloonregeling de standaard was. Het doel van dit recht was pensioenverlies na baanwisseling te voorkomen. Door de massale overgang naar middelloonregelingen is de oorspronkelijke doelstelling van waardeoverdracht komen te vervallen.  Daarnaast is het systeem van waardeoverdracht voor de werknemer niet transparant. De werkgever loopt het risico bij te moeten betalen als zij een verzekerde middelloonregeling hebben.

Dit zijn aanleidingen voor de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars en de minister om het huidige systeem van individuele waardeoverdracht te heroverwegen.

Staatssecretaris  Klijnsma vindt het belangrijk dat werknemers keuzemogelijkheden hebben om de oudedagsvoorzieningen in te richten.
Zo vinden veel deelnemers het belangrijk pensioen, opgebouwd bij verschillende pensioenuitvoerders, onder te brengen bij één pensioenuitvoerder. Zij hecht daarom aan de individuele keuzevrijheid van werknemers om bij baanwisseling de waarde van hun opgebouwde pensioen wel of niet te kunnen overdragen. Klijnsma meldde de Tweede Kamer dat zij daarom een serieuze poging wil doen om te onderzoeken of het recht op waardeoverdracht in stand kan worden gehouden.
De Stichting van de Arbeid vindt wel dat - wanneer het systeem van waardeoverdracht blijft bestaan- de huidige ingewikkelde rekenregels voor waardeoverdracht moeten vervallen.

Klijnsma wil vereenvoudigen door overdracht van de waarde van de een pensioen in plaats van overdracht van de pensioenaanspraak. Hierdoor ontstaat geen bijstortverplichting meer voor de oude of nieuwe werkgever. Die verplichting ontstond onder meer door de ingewikkelde rekenregels en de te hanteren rekenrente. Verder wil Klijnsma het proces van waardeoverdracht meer automatiseren. Een onderzoek hiervan vindt plaats in nauw overleg met de pensioensector.

Planning onderzoek en wetsvoorstel
In het voorjaar 2014 wil Klijnsma de Kamer op de hoogte stellen van de uitkomst van het onderzoek en een wetsvoorstel indienen van aanpassing van het wettelijk systeem van waardeoverdracht.

Conclusie
Op 13 mei 2013 stuurde Klijnsma een planningsbrief aan de Tweede Kamer. Een wetsvoorstel voor herziening van waardeoverdracht zou volgens de planning in december 2013 worden ingediend en inwerking treden op 1 januari 2015. De planning met betrekking tot de indienen van het wetsvoorstel is niet gehaald. Is inwerkingtreding op 1 januari 2015 nog wel haalbaar? Over de hanteren uitgangspunten kan discussie ontstaan. De oplossingsrichting die Klijnsma kiest, zorgt er in ieder geval wel voor dat het probleem van de bijstortverplichting verdwijnt. In 2012 had ongeveer 5% van de deelnemers bij pensioenverzekeraars en 1% van de deelnemers bij pensioenfondsen nog een eindloonregeling. In totaal ongeveer 100.000 deelnemers die hierdoor benadeeld zouden kunnen worden.