Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Klijnsma is eruit: er komt één nieuw pensioenstelsel


Er wordt al enkele jaren onderzoek gedaan naar een herziening van het pensioenstelsel in Nederland. Staatssecretaris Klijnsma, die hiermee is belast, komt nu met een eindvoorstel. Daarin keert de stabiele premie terug die werknemers en werkgevers voor het pensioen betalen. Dit was een heet hangijzer voor het kabinet.

De vernieuwing van het pensioenstelsel heeft niet direct invloed op uw pensioenregeling, omdat dit voornamelijk gaat om de wijze waarop pensioenfondsen met de financiering en dekking van het pensioen moeten omgaan. Het is echter wel belangrijk deze ontwikkelingen te blijven  volgen  omdat vaak wel indirecte effecten hebben.

Verschillende organisaties, waaronder de Pensioenfederatie en de jongeren- en ouderenbonden, staan achter de introductie van één contract in plaats van twee, zo bleek na een rondgang onder de betrokken partijen. Het eerdere plan van de staatssecretaris was om de pensioenfondsen een keuze te geven uit 2 verschillende systemen.

Alleen pensioenfonds Zorg en Welzijn reageert teleurgesteld op de plannen. Het vreest dat het in de nieuwe plannen de pensioenen niet voldoende zal kunnen aanpassen aan de inflatie.

Strenger

In de plannen worden de eisen voor de pensioenfondsen strenger. Ze mogen bijvoorbeeld hun pensioenuitkeringen alleen nog aan de inflatie aanpassen als vast staat dat ze die ook in de toekomst kunnen blijven betalen. Het doel van de plannen is het pensioensysteem stabieler en beter bestand tegen financiële schokken te maken. Het korten op pensioenen bij financiële nood blijft een uiterst middel. Dit lijkt goed, maar kan ook betekenen dat de rekening naar later wordt verschoven. De rekenrente is nodig om de dekkingswaarde van pensioenfondsen te bepalen, de verhouding uit tussen het aanwezige vermogen van een pensioenfonds en de waarde van alle opgebouwde pensioenen en stond onder druk na de kortingen van de fondsen op de pensioenen.

Nieuwe vorm

In eerste instantie stelde Klijnsma twee verschillende pensioensystemen voor. In de ene variant zouden de pensioenfondsen een zeker pensioen kunnen blijven aanbieden, maar zou de hoogte van het uiteindelijke pensioen lager uitvallen, omdat het zeer waarschijnlijk niet zou worden aangepast aan de inflatie, het zogenaamde indexeren. In de andere variant zouden de fondsen meer risico mogen nemen, waar dan minder garanties voor de pensioengerechtigde tegenover zouden staan. In de nieuwe vorm die dinsdag door het kabinet gepresenteerd wordt, is ingezet op een beleid dat erop gericht is om te kunnen indexeren, zo stelt Klijnsma.

Meer risico's

Dit betekent dat pensioenfondsen meer risico’s mogen nemen in hun beleggingsbeleid. Daarmee moet worden voorkomen dat gepensioneerden plots geconfronteerd worden met forse kortingen.

Wel belooft Klijnsma te komen met duidelijker verdeelregels rondom het indexeren van de pensioenen, zodat de pensioenen eerlijk worden verdeeld tussen ouderen en jongeren. Ook moeten er in de plannen duidelijker regels komen voor pensioenfondsen rondom eventuele kortingen. 

De plannen worden nog verder uitgewerkt en eind dit jaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

Premie

In de plannen komt ook weer een meer stabiele premie. In eerste instantie zouden in de nieuwe regels de premies niet meer via een vaste rekenrente worden berekend, maar via een rente die aansluit bij de rentes die op dat moment op de kapitaalmarkten wordt gehanteerd. Dit zou beter aansluiten bij de werkelijkheid. De staatssecretaris lijkt toch voor de lobby van de pensioenfondsen te zijn gezwicht. Het blijft mogelijk om de rente waarop de premie wordt gebaseerd te middelen over de afgelopen tien jaar.

Hierdoor ontstaat een stabiele premiesystematiek, aldus Klijnsma. "Dit is van belang voor de loonkosten en voor de stabiliteit van de koopkracht." Ook hier weer het nadeel dat de premie niet direct aansluit bij de werkelijke situatie op de kapitaalmarkten.

De pensioenfondsen stelden het geld nodig te hebben om hun financiële positie te verbeteren. En de sociale partners (werkgevers en werknemers), die de pensioenfondsen besturen, voelen tot dusver niets voor centrale afspraken over het teruggeven van de premies.

Verschillende pensioenfondsen voorspelden dat door de originele plannen van het kabinet de pensioenpremie niet zou dalen, zoals het kabinet beoogde, maar juist zou gaan stijgen.

Het kabinet hoopte er juist op dat de premie gaat dalen, omdat het uitgaat van een besparing van 3 miljard euro op de begroting. Met de nieuwe uitwerking wordt deze besparing gewaarborgd, aldus Klijnsma.

Conclusie

De nieuwe plannen van Klijnsma zullen nooit alle partijen tevreden stellen maar kunnen nu wel op een groot draagvlak rekenen. Dit betekent dat de levensduur van ons stelsel van pensioenfondsen wordt verlengd en nog niet bezwijkt onder de druk van individualisering en vermindering van bereidheid tot solidariteit tussen generaties. Daarmee blijft de regelgeving in de nabije toekomst ook voornamelijk op pensioenfondsen afgestemd en zult u, met een verzekerde pensioenregeling, hierin moeten volgen. Wij houden dit uiteraard voor u in de gaten.