Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

De afstandsverklaring op waarde getest: niet mee doen met de pensioenregeling blijft een heel riskante zaak!

Een werknemer heeft aangegeven niet deel te willen nemen aan de collectieve pensioenregeling en  heeft voor deze keuze de ruimte gekregen van de werkgever. Daarop is een afstandsverklaring getekend, ook zijn partner heeft op deze verklaring meegetekend. Nu de werknemer is overleden ontkent de partner de verklaring ooit te hebben gezien, laat staan getekend en dus nooit te hebben ingestemd met deze keuze van de werknemer.

De Kantonrechter in Apeldoorn heeft een tussenvonnis gewezen op 9 januari 2013 waaruit het volgende blijkt:

- Dat de zorgplicht op de werkgever rust de werknemer duidelijk te informeren over de gevolgen van de keuze om niet deel te nemen met bijzondere aandacht voor de risico’s van voortijdig overlijden en arbeidsongeschiktheid.
- Het pensioenreglement kent de mogelijkheid te kiezen voor het nabestaandenpensioen, dus ook om niet deel te nemen. Tegelijk staat er in het reglement dat alle medewerkers van de werkgever deelnemer zijn in de regeling. Dit lijkt tegenstrijdig en de rechter lijkt de lijn te kiezen dat het reglement dus geen ruimte biedt voor de afstandverklaring. Hierop valt het nodig af te dingen, maar het toont wel weer aan hoe de rechter geneigd is te kiezen voor de zwakkere partij, in dit geval de nabestaande.
- De kernvraag is of de werkgever heeft mogen vertrouwen op de echtheid van de handtekening van de partner. Een vonnis van de rechtbank Rotterdam van 15-06-2012 (LJN BX9792) wordt hierbij interessant waarbij de handtekening van de partner voor een waardeoverdracht ter discussie stond. Dit is in de voordeel van de werkgever beslist, maar het is wel duidelijk dat er behoorlijke risico’s zijn genomen.

Conclusie:
De rechtbank is voorlopig van mening dat, vanwege gebrek aan bewijs dat de partner zelf heeft ondertekend, er feitelijk geen sprake is van de vereiste afstandsverklaring, en de nabestaande het nabestaandenpensioen lijkt te kunnen vorderen.

Advies:
Wij adviseren al lange tijd dat het onverstandig is aan werknemers de mogelijkheid te geven om niet aan de pensioenregeling deel te nemen. Mocht dat om welke dringende reden dan ook toch onvermijdelijk zijn:
- zal u dit, of zullen wij dit namens u, met de pensioenuitvoerder moeten overleggen;
- zal de definitie van deelnemers moeten worden aangepast van “deelnemers zijn alle werknemers waarmee de werkgever een arbeidsovereenkomst heeft gesloten” in “deelnemers zijn werknemers waarmee de werkgever een pensioenovereenkomst heeft gesloten”;
- leg in een afstandovereenkomst vast waar de werknemer van af ziet inclusief een cijfermatige uitwerking van de pensioenrechten;
- laat deze overeenkomst altijd vergezeld gaan van een kopie legitimatie van beide betrokkenen en controleer de handtekeningen.