Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Het belang van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Voor iedere bestuurder, commissaris en toezichthouder van een stichting, vereniging en vennootschap (o.a. B.V. en N.V.) is het zeer van belang te weten welke risico’s gepaard gaan met het uitoefenen van de functie. Wat niet bij iedere bestuurder, commissaris of toezichthouder bekend is, is dat deze als gevolg van een ‘foutief’ handelen of nalaten te handelen aansprakelijk gehouden kan worden voor de gevolgen hiervan, waarbij zelfs het privévermogen van de betreffende functionaris in gevaar kan komen.

In de wet is geregeld dat iedere bestuurder en commissaris van een stichting, vereniging en vennootschap hoofdelijk aansprakelijk is voor gemaakte fouten.
Een fout van een enkele bestuurder en/of commissaris kan leiden tot aansprakelijkstelling van ieder ander lid van de raad van bestuur en raad van commissarissen of toezichthouders.
Bestuurders, commissarissen en toezichthouders konden altijd al op grond van een onrechtmatige daad aansprakelijk gesteld worden. Door de invoering van onder andere de zogenaamde anti-misbruikwetten is het aansprakelijkheidsrisico voor deze personen echter aanzienlijk vergroot. 
Een van de basisbegrippen in de anti-misbruikwetgeving is ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’.
Onder ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ wordt onder andere verstaan:

  • Het nemen van beslissingen met verregaande  financiële consequenties zonder behoorlijke voorbereiding;
  • Het verwaarlozen van fundamentele bestuursplichten, zoals de plicht tot het houden van een behoorlijke boekhouding en bedrijfsadministratie;
  • Het verwaarlozen van het personeelsbeleid en de betrekkingen met werknemers, waardoor ernstige arbeidsonrust ontstaat;
  • Het aangaan van contractuele verplichtingen waarbij men in redelijkheid behoort te weten dat de rechtspersoon deze verplichtingen niet kan nakomen.

Dit risico kan worden afgedekt via een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
De rechtspersoon (B.V., N.V. stichting e.d.) sluit de verzekering ten behoeve van zijn bestuurders, commissarissen en toezichthouders. Aanspraken kunnen worden ingediend door onder andere de fiscus, bedrijfsverenigingen, aandeelhouders, crediteuren, werknemers en klanten. Verzekerd zijn bijvoorbeeld de verdedigingskosten (ook als het een onterechte aanspraak betreft), wettelijke rente, kosten van de tegenpartij waarvoor een verzekerde persoon aansprakelijk wordt gehouden, de middels een gerechtelijke uitspraak of arbitrage toegekende schadevergoeding en bedragen die verschuldigd zijn als gevolg van een schikking.
Ook de bestuurders van een kleine(re) onderneming lopen risico, denk aan aanspraken als gevolg van een faillissement of aanspraken van de belastingdienst.
Veelal kennen andere polissen (rechtsbijstandverzekering, beroepsaansprakelijheidsverzekering) uitsluitingen voor de risico’s die u als bestuurder, commissaris en toezichthouder persoonlijk loopt.

Onder invloed van de toegenomen verzekeringscapaciteit in de markt en de toegenomen concurrentie zijn de premies van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering de afgelopen jaren gedaald. De eventuele premie is afhankelijk van de omvang van de vennootschap, vereniging of stichting, maar de gedachte dat het een ‘dure’ verzekering betreft is derhalve niet correct.

Ook voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunt u terecht bij Hemelraad & Keijzer Verzekeringsadviseurs.