Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Verhogen AOW en pensioenleeftijd, de stand van zaken

Zoals u weet wordt reeds langere tijd, en in verschillende platforms, gediscussieerd over de houdbaarheid van onze A.O.W. Tegenover één A.O.W. uitkeringsgerechtigde stond een viertal premiebetalende jongeren, een verhouding die snel aan het verschuiven is naar één op twee. Dit door onze steeds langere leeftijdsverwachting en het feit dat de “baby-boom” generatie nu in steeds grotere aantallen de 65-jarige leeftijd bereikt. In cijfers uitgedrukt: door de vergrijzing neemt het aantal 65-plussers toe met ongeveer 2 miljoen, terwijl de beroepsbevolking afneemt met 1 miljoen mensen.

En omdat de A.O.W. wordt gefinancierd middels omslagstelsel (vanuit de in een jaar binnenkomende premies worden direct de A.O.W. uitkeringen betaald, we sparen dus niet voor de eigen A.O.W., moeten maatregelen worden genomen om de A.O.W. als redelijke basis-uitkering voor de oudedag overeind te houden.

De volgende maatregelen zouden genomen kunnen worden om de AOW uitkeringen veilig te stellen:

De uitkering verlagen: 

Probleem hierbij is dat onze 65-plussers direct worden getroffen in de portemonnee, terwijl pensioen in de vorm van alleen een A.O.W. uitkering al geen vetpot is.

De premies verhogen:

Geen populaire boodschap, al helemaal niet in deze tijden waarin van iedereen wordt gevraagd de broekriem wat aan te halen. Bovendien wordt een groter beroep gedaan op de solidariteit van jongeren met ouderen: in het omslagstelsel sparen we niet voor onze eigen A.O.W. en zijn er geen garanties t.a.v. de uitkeringen aan jongeren wanneer die zelf de A.O.W. leeftijd bereiken.

De A.O.W. fiscaliseren:

Voor een 65-plusser is de belastingdruk lager dan die voor een 65-minner vanwege het feit dat vanaf 65 jaar het Tarief Premie Volksverzekeringen zo’n 18% lager ligt. Een maatregel zou kunnen zijn de 65-plussers ook A.O.W. premie te laten betalen. Ook hiermee worden echter alleen de ouderen in de portemonnee getroffen.

De A.O.W. leeftijd verhogen:

Dit is het spoor waarlangs nu gedacht wordt. Wanneer de A.O.W. later ingaat, kan langer premie worden bijgedragen, wordt het effect van steeds langer moeten uitkeren door stijgende levensverwachting gecompenseerd en worden de mensen die nu al een A.O.W. uitkering krijgen ontzien. En bent u nog jonger dan 65 jaar, kan wellicht nog worden bijgespaard voor de oudedag, bv. in een aanvullende pensioenregeling die via de werkgever is opgezet.

Zonder dat dit veel aandacht heeft gekregen is overigens is het verhogen van de A.O.W. gerechtigde leeftijd al voor een klein deel in gang gezet: Sinds kort gaat de A.O.W. in op de dag dat men de 65-jarige leeftijd bereikt en niet meer op de 1e van de maand waarin men 65 wordt.

Wat gaat er (verder) gebeuren:

De Kunduz Coalitie heeft in het lenteakkoord afgesproken dat de A.O.W. leeftijd vanaf 1 januari 2013 stapsgewijs wordt verhoogd naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023. Vanaf 2024 wordt de A.O.W. leeftijd gekoppeld aan de dan geldende levensverwachting.

In het deelakkoord dat onlangs naar de 2e kamer is gestuurd door de PvdA en de VVD is dit plan van de Kunduz coalitie alweer bijgesteld en is de wens de verhoging van de AOW leeftijd te versnellen en wel als volgt:

U bent geboren

U krijgt A.O.W. in

Op leeftijd

Voor 01-01-1948

2012

65

Voor 01-12-1948

2013

65 + 1 maand

Voor 01-11-1949

2014

65 + 2 maanden

Voor 01-10-1950

2015

65 + 3 maanden

Voor 01-08-1951

2016

65 + 5 maanden

Voor 01-06-1952

2017

65 + 7 maanden

Voor 01-04-1953

2018

65 + 9 maanden

Voor 01-01-1954

2019

66

Voor 01-10-1954

2020

66 + 3 maanden

Voor 01-07-1955

2021

66 + 6 maanden

Voor 01-04-1956

2022

66 + 9 maanden

Voor 01-01-1957

2023

67

Op of na 01-01-1957

2024

Nog niet bekend

Uitdagingen:

Naast de A.O.W., is er in totaal voor meer dan 900 miljard in pensioenregelingen opgespaard. Dit zijn de zogenaamde “2e pijler pensioenregelingen” .

In de afspraken die bijvoorbeeld via CAO met pensioenfondsen werden gemaakt en in de contracten die liggen onder de uitvoering van verzekerde pensioenregelingen, werd veelal rekening gehouden met een pensioenleeftijd van 65 jaar. De pensioenleeftijd (in een aanvullende 2e pijler regeling) is  dus echter een ander begrip dan de A.O.W. leeftijd en dat zullen we in de toekomst gaan merken.

De pensioenleeftijd zal, net als de AOW leeftijd, dynamisch worden. Ook deze zal met de levensverwachting gaan opschuiven. vanaf 01-01-2014 al wordt de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar. Vervolgens wordt, als wij gemiddeld in de komende jaren ouder worden, de pensioenleeftijd met een jaar verhoogd. Dat betekend dat de pensioenleeftijd structureel uit de pas gaat lopen met AOW ingangsdatum. Dit betekend, zowel voor de pensioenuitvoerders, als voor ons en voor u, dat er werk aan de winkel is als het gaat om pensioencommunicatie de komende tijd.

Daarmee is de kous ons inziens echter nog niet af:

  • Fondsen en verzekeraars beheren pensioenregelingen van duizenden bedrijven. Hebben zij, met ruim een jaar tijd, voldoende om al de werkgevers te informeren over de nieuwe pensioenleeftijd? En is er voldoende tijd om de consequenties per regeling te schetsen en door te voeren?
  • Wellicht zijn de wensen met betrekking tot de opzet van de huidige regeling in de tijd gewijzigd zijn. Werkgevers met een bij een verzekeraar ondergebrachte regeling, willen misschien dit moment benutten om de bestaande regeling verder aan te passen dan alleen met een nieuwe pensioenleeftijd. Hierbij kan worden gedacht aan het verlagen van kosten, risico premies en het realiseren van een internet portaal. Dit zorgt dat op tijd zal moeten worden begonnen met het inventariseren van wensen en mogelijkheden om deze kansen ten volle te benutten..
  • Hoe zit het civiel-juridisch? Een verzekeraar zal zich, als alleen maar uitvoerder van de pensioenregeling, niet mengen in de toezegging die de werkgever aan zijn mensen heeft gedaan. Wij zullen u daarom begeleiden bij het communicatie en instemmingstraject met uw medewerkers.
  • Hoe zit dit fiscaal-juridisch? De opbouw van pensioen zal worden verlaagd om te voorkomen dat er teveel pensioen wordt opgebouwd nu het aantal opbouwjaren met 2 toeneemt. Welke gevolgen dat heeft rekenen wij voor u uit.
  • Voor zogenaamde beschikbare premieregeling geldt vanaf 1 januari 2015 dat alleen nog een netto premiestaffel mag worden toegezegd. Alle kosten voor administratie en beheer en bijvoorbeeld de premie voor aanvullende dekkingen worden nu vaak nog aan de toegezegde premie onttrokken, waar straks een de toegezegde premie alleen nog gebruikt wordt voor de opbouw van pensioenkapitaal en kosten buiten de regeling om moeten worden gefinancierd. Een uitdaging die we gelijk meenemen in ons advies, want hoe wordt bereikt dat de kosten van de pensioenregeling niet oplopen voor werkgever? In dit kader relevant want werkgever en werknemers zullen dus – na de verhoging van de pensioenleeftijd per 1 januari 2014 – anders in datzelfde jaar te maken krijgen met opnieuw aanpassing van de pensioenregeling.
  • En dan nog dit: Er zal een groep mensen zijn die volgens regels voor  nieuwe A.O.W. leeftijd al wel A.O.W. krijgt, terwijl het aanvullende pensioen pas later ingaat. Als een werknemer bijvoorbeeld is geboren in 1952, krijgt hij of zij in 2017, op 65 jaar en 7 maanden de eerste A.O.W. uitkering. Het pensioen gaat echter pas in op 67 jarige leeftijd en dus in 2019. Wat kan een dergelijke werknemer doen om dit inkomensgat op te vullen? Of blijft zo iemand tot 67 jaar in dienst van de werkgever? Wat heeft u als werkgever geregeld ten aanzien van bijvoorbeeld ouderen beleid, loondoorbetalingsplicht bij ziekte, de extra loonkosten gedurende die extra anderhalf jaar dat werknemer in dienst blijft?
     Of houdt u zich vast aan de arbeidsovereenkomst waarin wellicht 65 jaar als ontslagleeftijd is opgenomen? Dat zal niet kunnen omdat dit zal leiden tot ongelijke behandeling.

Zoals u begrijpt is nog niet alles duidelijk, maar de contouren zijn inmiddels wel helder. Wij blijven uiteraard de actualiteiten rondom pensioen goed volgen en komen hierop binnenkort bij u terug. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, schroom niet om contact met ons op te nemen.