Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Werkgever ook aansprakelijk voor ingehuurde zzp'ers

Op 23 maart 2012 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over werkgeversaansprakelijkheid voor ingehuurde zzp’ers.

 

In art. 7.658 BW wordt de aansprakelijkheid van werkgevers voor werknemers geregeld. Enige tijd geleden werd art. 7:658 BW al uitgebreid met lid vier waarin onder andere is bepaald dat de werkgever die, in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, mensen inhuurt die voor hem werkzaamheden verrichten, op dezelfde manier verantwoordelijk  is voor hen als voor zijn eigen werknemers. Met de toevoeging van dit artikellid werd de werkgeversaansprakelijkheid uitgebreid naar uitzendrelaties.

 

Nu heeft de Hoge Raad bepaald dat art. 7:658 lid 4 BW ook van toepassing is als de persoon die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht en voor de zorg voor zijn veiligheid afhankelijk is van het bedrijf waarvoor hij werkzaamheden verricht. Of hier sprake van is hangt af van de omstandigheden van het geval. Volgens art. 7:658 lid 4 BW is vereist dat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden in de uitoefening van het beroep of bedrijf. Hierbij is van belang dat de zzp’er werkzaamheden verricht die het bedrijf ook door eigen medewerkers had kunnen laten verrichten. De Hoge Raad heeft hierbij nog opgemerkt dat het enkele feit dat de betreffende werkzaamheden over het algemeen niet zouden behoren tot de kernactiviteiten die in het bedrijf worden verricht niet voldoende is om aan te nemen dat de werkgever voor dit soort werkzaamheden niet aansprakelijk is. Uiteraard is ook van belang in hoeverre de ingehuurde zzp’er ‘eigen zeggenschap’ heeft over de werkzaamheden en omstandigheden.

 

De aansprakelijkheid van werkgevers is hiermee dus uitgebreid met, in vele gevallen, de aansprakelijkheid voor zzp’ers. Met dit arrest volgt de Hoge Raad, wat de werkgeversaansprakelijkheid betreft, de huidige trend van werkgevers om vast personeel te vervangen door vaak dezelfde personen, maar dan in de hoedanigheid als zzp’er of kleine zelfstandige.

 

Het is derhalve zaak na te gaan in hoeverre uw aansprakelijkheidsverzekering bedrijf voldoende dekking biedt voor dergelijke risico’s. Hemelraad en Keijzer Verzekeringsadviseurs kan u hierover adviseren.