Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Wetsvoorstel Pensioencommunicatie

Wetsvoorstel Pensioencommunicatie moet de communicatie beter laten aansluiten op de wensen van de deelnemers en een eerlijker beeld geven van onzekerheden.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eind november 2013 het wetsvoorstel Pensioencommunicatie gepubliceerd op de website internetconsultatie.nl. Deze internet consultatie is inmiddels afgesloten. Op basis van nieuwe regels over pensioencommunicatie kunnen deelnemers straks beter geïnformeerd keuzes maken over het al dan niet langer doorwerken, of al dan niet extra sparen.
Het definitieve wetsvoorstel wordt in het voorjaar aangeboden aan de Tweede Kamer.
Een van de belangrijkste voorstellen in de wet Pensioencommunicatie is de uitbreiding van het Pensioenregister wat nu al via www.mijnpensioenoverzicht.nl kan worden geraadpleegd.

Dit register gaat inzicht bieden in de toereikendheid van het pensioen en keuze- en actiemogelijkheden. Ook geeft het register inzicht in de gevolgen van belangrijke gebeurtenissen zoals een scheiding of het overlijden van de partner. Het geeft de verwachtingen weer van het toekomstige pensioen, inclusief de risico’s. Hierdoor wordt men zich meer bewust van risico’s en de koopkracht op het moment van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Daarnaast komen er meer mogelijkheden voor pensioenfondsen tot digitale informatievoorziening. De informatievoorziening gaat beter aansluiten op de informatiebehoefte van de deelnemers. Hierdoor worden pensioenregelingen onderling makkelijker vergelijkbaar.

Achtergrond
In 2007 zijn de informatiebepalingen opgenomen in de pensioenwetgeving. Eind 2011 heeft een evaluatie plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze evaluatie is onder leiding van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werkgroep Pensioencommunicatie van start gegaan. In de werkgroep nemen pensioenuitvoerders, de toezichthouders Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars, het ministerie van Financiën, de Sociale Verzekeringsbank en een aantal communicatie-experts deel. De werkzaamheden van de werkgroep Pensioencommunicatie hebben in 2012 geresulteerd in het rapport “Pensioen in duidelijke taal”. Dit rapport is het uitgangspunt geweest bij het ontwerpen van dit wetsvoorstel.

De AFM is positief over het wetsvoorstel Pensioencommunicatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens de AFM zijn consumenten hierdoor in staat een goede financiële planning voor hun oude dag te maken. Alle informatie moet correct, duidelijk en evenwichtig en tijdig beschikbaar zijn. Alle openbare reacties op de internetconsultatie staan hier.

Conclusie
Uit de consultatie vallen een aantal zaken op. Bijna alle partijen zijn het eens met de analyse van de huidige situatie. De huidige vorm van communiceren met deelnemers leidt niet tot het gewenste doel; een pensioenbewuste deelnemer. Een aantal partijen stelt dat het huidige voorstel een goede stap is naar het bereiken van de uiteindelijke doelen:

  1. inzicht geven in de financiële werkelijkheid van het individu;
  2. 2) bewustzijn van de financiële risico’s; kunnen nagaan of de gepresenteerde financiële werkelijkheid toereikend is;
  3. individuen aanzetten tot het nemen van goed doordachte keuzes om de financiële werkelijkheid aan te laten sluiten op de gewenste levensstandaard.

Er zijn er ook die twijfelen aan het nut van de maatregelen die zijn bedacht zoals het pensioendashboard en het verbeteren van het pensioenoverzicht. Dit komt voort uit de gedacht dat het vergroten van alleen pensioenbewust zijn niet voldoende is. Het zou feitelijk moeten gaan om het vergroten van het financieel bewustzijn. Wij zien dit als een belangrijke stap naar dit verbeterde bewust zijn en wachten de concrete uitwerken af.