Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Wetsvoorstellen beperking opbouw pensioen 2015 van tafel

Op 8 oktober is het voorstel van het kabinet om de opbouwruimte voor pensioen verder te beperken vanaf 01-01-2015 behandeld in de Eerste Kamer. Dit voorstel heeft vergaande gevolgen voor bijna alle pensioenregelingen. Het kabinet liet het niet op een stemming aankomen en haalde op 8 oktober  beide wetsvoorstellen van tafel. Herziene voorstellen zullen weer door de Tweede Kamer moeten. De hele cyclus begint weer van voren af aan.  

Eerste Kamer kritisch

De Eerste Kamer was vanaf het begin al uitermate kritisch over de wetsvoorstellen van de “wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en de wet pensioenaanvullingsregelingen”. Hierin wil het kabinet de opbouwruimte verder verlagen van 2,15% (middelloon) naar 1,75% met een evenredige verlaging van de opbouw in een beschikbare premie regeling.
De kritiek van de senatoren op het wetsvoorstel was niet voor de poes. Staatssecretaris Weekers kon zich overigens prima vinden in deze kritiek. Dit leidde tot irritatie van senatoren die constateerden dat het sociaal akkoord blijkbaar belangrijker was dan kwaliteit van wetgeving.

Kan het kabinet lagere pensioenpremies afdwingen?

In het debat uitten diverse woordvoerders zorgen over de vraag of pensioenfondsen over zullen gaan tot een verlaging van hun premies. Doen zij dit niet, dan betekenen de pensioenhervormingen een verslechtering voor werknemers. Zij krijgen immers lagere aanspraken terwijl de premies gelijk blijven. Ook werd door een aantal woordvoerders de kritiek geuit dat door deze hervormingen toekomstig gepensioneerden minder te besteden zullen hebben. Het kabinet kan natuurlijk geen lagere pensioenpremies afdwingen. Dat is immers het terrein van de sociale partners.
Voor u gaat dat niet op. De ruimte voor de premie in een beschikbare premieregeling wordt wel direct bepaald door de fiscale ruimte die het kabinet wil beperken.

Om ook pensioenfondsen daartoe te bewegen wil het kabinet De Nederlandse Bank (DNB) in stelling brengen om te beoordelen of er wel sprake is van een evenwichtige belangenafweging wanneer een premieverlaging niet tot stand komt.

"Aanhouden" van het wetsvoorstel

De regering liet het niet op een stemming aankomen in de Senaat. Staatssecretaris Weekers verzocht de Kamer om de behandeling van beide wetsvoorstellen aan te houden voor nader beraad binnen het kabinet.

1. De wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen. Aanpassing van het zogeheten Witteveenkader voor oudedagsvoorzieningen door:

  • verlaging van de aftrekbaarheid van pensioenpremies. Het maximale pensioenopbouwpercentage van het inkomen werd voor middelloonregelingen 1,75 in plaats van 2,15; en een inherente verlaging van de beschikbare premiestaffels
  • een maximering van het pensioengevend inkomen tot € 100.000.


2. De wet pensioenaanvullingsregelingen.

  • Dit wetsvoorstel was gebaseerd op het sociaal akkoord. Volgens dit voorstel kon voor een inkomen tot en met € 100.000 gespaard worden voor een netto pensioenuitkering ter grootte van 0,10% van het bruto loon. Bij een inkomen van meer dan € 100.000 kon gespaard worden voor een nettopensioenuitkering ter grootte van1,85% over het loon boven de € 100.000.
  • Voor deze regelingen kon gespaard worden uit het nettoloon. Er was geen box 3-heffing verschuldigd en de uitkeringen bleven onbelast.

Conclusie

Dat de Eerste Kamer niet zou instemmen met beide wetsvoorstellen komt niet als een verrassing. Al vanaf het begin was duidelijk dat de senatoren erg kritisch waren. Het kabinet moet nu terug naar de tekentafel en moet kijken wat er van de miljardenbezuiniging gered kan worden. Staatssecretaris Weekers gaf aan dat de besparing op pensioenen niet heilig is en dat dit ook in andere dossiers gevonden kan worden. Het wetgevingsproces moet weer van voor af aan doorlopen worden. Het zal dan ook nog wel even duren voordat een nieuw wetsvoorstel aan het parlement wordt aangeboden. Wij zien de bui al hangen: de ingangsdatum van de voorstellen zal waarschijnlijk 1 januari 2015 blijven. Alleen de tijd om de nieuwe maatregelen in te voeren wordt zeer veel korter.
Eén lichtpuntje: het wetsvoorstel netto pensioensparen is van tafel. Laten we hopen dat het kabinet geluisterd heeft naar alle -terechte- kritiek en in de volgende ronde met een uitvoerbaar en zinvol wetsvoorstel komt.